Методи викладання фізики в ДонНАБА

Ключові слова: викладання фізики, лабораторні заняття, практичні заняття, вирішення завдань, оцінка знань, міжпредметні зв’язки, віртуальна лабораторія, віртуальний симулятор, лабораторна робота, лабораторний експеримент

Анотація

У статті розглянуто різні форми та методи викладання фізики в ДонНАБА. в умовах суттєвого скорочення часу, що відводиться на час вивчення фізики. Визначено можливості використання деяких активних методів та підходів для ефективної організації процесу вивчення фізики на інженерних спеціальностях. Наголошується на важливості міжпредметних зв’язків, які сприяють успішному оволодінню студентами спеціальних компетенцій, які становлять базу фахових компетенцій. Показано ефективність використання кредитно-модульної системи як у ході поточної, так і під час підсумкової форми контролю знань студентів.

The article considers various forms and methods of teaching physics at DonNACEA. in terms of a significant reduction in the time allotted for the study of physics. Possibilities of using some active methods and approaches for effective organization of the process of studying physics in engineering specialties are determined. Emphasis is placed on the importance of interdisciplinary links that contribute to the successful acquisition by students of special competencies that form the basis of professional competencies. The efficiency of using the credit-module system both during the current and during the final form of control of students' knowledge is shown.

Опубліковано
2021-12-15