Практичні проблеми дистанційного навчання сольному співу в закладах початкової спеціалізованої мистецької освіти

  • О.О. Кулакевич Криворізький державний педагогічний університет https://orcid.org/0000-0001-5451-9068
Ключові слова: дистанційне навчання, сольний спів, спеціалізована мистецька освіта, мистецька школа

Анотація

Статтю присвячено проблемам дистанційного навчання в закладах спеціалізованої мистецької освіти, зокрема у процесі навчання сольному співу у мистецьких школах. Описані труднощі, пов’язані з організацією дистанційного навчання, опановуванням здобувачами початкової мистецької освіти ключовими компетентностями, передбаченими освітніми програмами, оскільки існує низка проблем практичного характеру, які потребують свого розв’язання, а саме: затримка аудіо- та відеосигналу під час інтернет-з'єднання; неналежне технічне забезпечення практичного заняття з сольного співу; неможливість синхронного музикування під час співу та акомпанування; відсутність міжособистісного спілкування (вербального, невербального); недостатня обізнаність викладачів мистецьких шкіл з організації дистанційного навчання сольному співу; недосконалість нормативної бази.

The article is devoted to the problems of distance learning in institutions of specialized art education, in particular in the process of teaching solo singing in art schools. The difficulties associated with the organization of distance learning, the acquisition of primary art education by key competencies provided by educational programs, as there are a number of practical problems that need to be addressed, namely: the delay of audio and video signals during the Internet-connection; inadequate technical support for practical solo singing lessons; impossibility of synchronous music making during singing and accompaniment; lack of interpersonal communication (verbal, nonverbal); insufficient awareness of teachers of art schools on the organization of distance learning of solo singing; imperfection of the regulatory framework.

Опубліковано
2021-12-15