Інфографіка як ефективний засіб формування цифрової компетентності учнів середньої школи

Ключові слова: інфографіка, інформація, візуалізація, цифрова компетентність, сервіс, середня школа, учні

Анотація

У статті розглядаються аспекти проблеми формування цифрової компетентності учнів. Звертається увага на те, що під час візуалізації з використанням мультимедійних технологій реалізується основний дидактичний принцип наочності. Зазначено, що ефективним засобом візуалізації матеріалів у середній школі є інфографіка. Наведено типи візуалізаційних категорій (часові ряди, розподіл імовірностей, карти й картограми, ієрархія, мережа). Вказано сервіси для створення інфографіки (Piktochart, Visual.ly, Many Eyes).

In the article the aspects of the problem of formation digital competence of secondary school students are considered. Attention is drawn to the fact that during the visualization with the use of multimedia technologies the basic didactic principle of clarity is realized. It is noted that an effective means of visualization of educational materials in high school is infographics. The types of visualization categories (time series, probability distribution, maps and cartograms, hierarchy, network) are given. Services for creating infographics (Piktochart, Visual.ly, Many Eyes) are specified.

Опубліковано
2020-12-04
Як цитувати