До проблеми інформатизації професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури

Ключові слова: професійна підготовка, майбутні вчителі фізичної культури, інформатизація, інформаційно-комунікативні технології

Анотація

Статтю присвячено висвітленню деяких аспектів проблеми інформатизації професійної підготовки вчителів фізичної культури. Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання у ЗВО має спиратися на застосування засобів ІКТ у навчальній діяльності та передбачати усвідомлення студентами сучасних технологій як важливого засобу успішної професійної діяльності; формування інформаційно-освітнього середовища ЗВО; систематичне включення студентів в активну педагогічну діяльність із застосуванням ІКТ; спрямування студентів на творчу самореалізацію засобами ІКТ.

The article is devoted to covering some aspects of the problem of informatization of professional training of physical education teachers. The training of future physical education teachers in free economic education should be based on the use of ICT tools in educational activities and provide students with awareness of modern technologies as an important means of successful professional activity; formation of information and educational environment of ZVO; systematic involvement of students in active pedagogical activities with the use of ICT; directing students to creative self-realization through ICT.

Опубліковано
2020-12-04
Як цитувати