Проблеми й можливості електронного навчання «Філософії»

  • В.М. Скиртач ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» https://orcid.org/0000-0001-9726-8553
  • Р.С. Мартинов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» https://orcid.org/0000-0002-5328-5666
Ключові слова: eлектронне навчання, дистанційне навчання, філософія, стратегії навчання, освітнє середовище, проблемна ситуація

Анотація

У статті представлений змістовний аналіз стратегій, проблем і викликів електронного навчання філософії. З’ясовано, що електронне навчання філософії є закономірним етапом технологізації навчання, викликаного загальною інформатизацією суспільства і конкретними викликами сьогодення, що унеможливлюють традиційне навчання. Показано, що e-Learning, з одного боку, надає цілий спектр нових можливостей отримання нових знань з філософії та способів творчої реалізації студентів, але, з іншого боку, супроводжується загрозами суттєвої зміни комунікації, домінування формально-технологічних аспектів, що посилює необхідність фахової спроможності викладача до мотивації та зацікавлення студентів.

The article presents a meaningful analysis of strategies, problems and challenges of e-learning of philosophy. It has been found that electronic teaching of philosophy is a natural step in the technologicalization of education, caused by the general informatization of society and specific challenges of today, which make traditional education impossible. It is shown that e-Learning, on the one hand, provides a whole range of new opportunities for acquiring new knowledge of philosophy and ways of creative realization of students, but, on the other hand, is accompanied by threats of a significant change in communication, the dominance of formal and technological aspects, which increases the need for professional ability teacher to motivate and interest students.

Опубліковано
2022-12-23