Підготовка майбутніх учителів математики до роботи в новій українській школі

  • В.В. Глазова ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» https://orcid.org/0000-0003-0124-3760
Ключові слова: майбутній учитель математики, Нова українська школа, методика навчання математики

Анотація

У статті розглянуто елементи методики підготовки майбутніх учителів математики до роботи в Новій українській школі. Проаналізовано роль вчителя в формуванні ключових компететностей, яких набуватимуть учні. Розкрито необхідність змін у підготовці майбутніх учителів математики в умовах впровадження реформи шкільної освіти. Висвітлено роль освітнього компоненту «Методика навчання математики» у підготовці майбутнього вчителя математики в період переходу на нові державні стандарти. Наведено методичні компетентності майбутнього вчителя математики Нової української школи.

The article presents the elements of the methodology of future mathematics teachers' preparation for work in the New Ukrainian School. The role of the teacher in the formation of the key competencies that students will acquire is analyzed. The need for changes in the training of future mathematics teachers in the context of the implementation of school education reform is revealed. The role of the discipline "Methods of teaching mathematics" in the training of future mathematics teachers during the transition to new state standards is highlighted. The methodological competences of the future mathematics teacher of the New Ukrainian School are given.

Опубліковано
2022-12-23