Технократична і гуманітарна cкладова сучасної освіти

Ключові слова: пізнання, методологічні засади, освіта, структура

Анотація

Стаття присвячена дослідженню становлення методологічних засад однієї з пріоритетних галузей гуманітарного знання - філософії освіти. Визначена специфіка сучасної концепції взаємодії гуманітарного і природничого знання, що відображає особливості становлення сучасної філософії освіти. Освіта розглядається, як динамічне соціокультурне явище і предмет сучасного філософського дослідження, скерованого на формування креативної особистості. Сформульовані сучасні методологічні засади філософії освіти та узагальнити особливості їх становлення.

The article is devoted to the study of the formation of methodological foundations of one of the priority areas of humanitarian knowledge - the philosophy of education.  The specificity of the modern concept of interaction of humanitarian and natural knowledge is determined, which reflects the peculiarities of the formation of the modern philosophy of education.  Education is seen as a dynamic socio-cultural phenomenon and the subject of modern philosophical research aimed at forming a creative personality.  The modern methodological bases of philosophy of education are formulated and to generalize features of their formation.

Опубліковано
2020-12-03
Як цитувати