Педагогічний дизайн як необхідна умова ефективного дистанційного курсу

Ключові слова: педагогічний дизайн, дистанційний курс, дистанційне навчання

Анотація

У статті розглянуті питання використання технологій педагогічного дизайну. Висвітлено принципи педагогічного дизайну, що визначають основи якісної й планомірної розробки навчального курсу та максимально повну передачу потрібної інформації в доступній для студентів формі. Проаналізовано моделі педагогічного дизайну та можливості їх використання під час проєктування дистанційних курсів. Розкрито складові дистанційного курсу з урахуванням технологій педагогічного дизайну.

This article is devoted to the issues of using pedagogical design technologies. The principles of pedagogical design, which determine the foundations of qualitative and systematical development of the course and the most complete transfer of the necessary information in the accessible to students form, are highlighted. The models of pedagogical design and the possibilities of using them while designing distance courses are analysed. The components of the distance course considering the technologies of pedagogical design are revealed.

Опубліковано
2020-12-04
Як цитувати