Використання віртуальної лабораторії PhET для організації проведення самостійного фізичного експерименту

Ключові слова: дослід, самостійна експериментальна діяльність, диференціація, модель, інтегровані знання, комплексність

Анотація

У статті, на прикладі виконання лабораторної роботи з оптики «Визначення показника заломлення скла», висвітлено можливості використання віртуальної лабораторії PhET для проведення самостійної експериментальної діяльності здобувачів освіти. Розкрито можливості розширення спектру фізичних дослідів за темою вивчення та реалізації диференційованого підходу до їх проведення. Показано доцільність використання віртуальних лабораторій для проведення експерименту на більш високому рівні, порівняння результатів та створення у такий спосіб можливостей точнішого визначення досліджуваних параметрів. Окреслено переваги поєднання реального та віртуального експерименту у комплексному формуванні свідомих знань та практичних навичок.

The article, on the example of laboratory work on optics "Determination of refractive index of glass", highlights the possibilities of using a virtual laboratory PhET for independent experimental activities of students. Possibilities of expanding the range of physical experiments on the topic of studying and implementing a differentiated approach to their conduct are revealed. The expediency of using virtual laboratories for conducting an experiment at a higher level, comparing the results and thus creating opportunities for more accurate determination of the studied parameters is shown. The advantages of combining real and virtual experiment in the complex formation of conscious knowledge and practical skills are outlined.

Опубліковано
2021-12-15